Ängel placerad på en gravsten. Solen lyser på det ljusgröna gräset i bakgrunden.
Gravsten på Skogskyrkogården. Fotograf: Linda Bengtson.

Vara gravrättsinnehavare

Det är bara du som gravrättsinnehavare som bestämmer vilka som får gravsättas i graven och hur en gravsten eller eventuell annan gravanordning ska utformas.

Du som gravrättsinnehavare ansvarar för skötseln av graven och gravanordningen.

Att utse en ny gravrättsinnehavare är ett myndighetsbeslut som fattas av kyrkogårdsförvaltningen. Handläggningstiden för gravrättsinnehav är cirka 5–6 veckor.

I samband med att du blir gravrättsinnehavare får du ett gravbrev från kyrkogårdsförvaltningen. Det är bara kyrkogårdsförvaltningen som får föra en så kallad gravbok där det framgår vem som är gravrättsinnehavare för vilken grav.

I gravbrevet framgår bland annat

 • att du är gravrättsinnehavare
 • vilka som har gravsatts i graven
 • hur länge gravrätten gäller
 • storleken på graven.

Gravrättsinnehavarens rättigheter och ansvar

Gravrättsinnehavare har bland annat följande rättigheter:

 • bestämma vem som får gravsättas i graven
 • bestämma om graven ska ha en gravanordning, till exempel en gravsten
 • ansöka om vad som ska stå på gravstenen eller gravanordningen
 • överlåta gravrätten till någon annan eller lämna tillbaka gravrätten till kyrkogårdsförvaltningen.

Gravrättsinnehavare har bland annat följande ansvar:

 • hålla gravplatsen i ett ordnat och värdigt skick
 • om det finns en gravanordning, som en gravsten, ska du se till att den är säker och inte riskerar att falla.

Utse gravrättsinnehavare

Varje gravrätt ska ha en levande gravrättsinnehavare. Anmälan om gravrättsinnehav kan göras på olika sätt. Nedan är de två vanligaste fallen.

 1. En grav ses ut och anhöriga kommer överens om vem eller vilka som ska vara gravrättsinnehavare för den nya graven. Då görs anmälan i samband med valet av gravplats. Innan kyrkogårdsförvaltningen tar beslut om vem eller vilka som ska registreras som gravrättsinnehavare ges den avlidnes efterlevandes dödsbo (ofta maka, make eller arvingar) tillfälle att inkomma med synpunkter. Kyrkogårdsförvaltningen fattar därefter beslut.
 2. När en gravrättsinnehavare dör ska dödsboet gemensamt meddela kyrkogårdsförvaltningen vem som blir ny gravrättsinnehavare. Det ska göras inom sex månader från dödsfallet. Kyrkogårdsförvaltningen utreder vem eller vilka som har rätt till gravrättsinnehavet och fattar sedan beslut.

Handläggningstiden för gravrättsinnehav är cirka 5–6 veckor.

Återlämna, överlåta eller förnya gravrätt

Gravrättsinnehavaren kan när som helst välja att återlämna gravplatsen till kyrkogårdsförvaltningen. Då övergår ansvaret till förvaltningen som ser till att graven sköts under 25 år efter den senaste gravsättningen, den så kallade fredotiden. Därefter kan graven upplåtas på nytt.

De som tidigare är gravsatta flyttas inte och vid ny gravsättning sker det på ett sådant sätt att tidigare gravsatta inte påverkas.

Gravrättsinnehavaren kan när som helst välja att överlåta gravrätten till en annan person. Gravrätten kan bara överlåtas till en anhörig eller någon som har nära relation till gravsatt.

Gravrättstiden går ut efter 25 år. Därefter erbjuds gravrättsinnehavaren i de flesta fall att förnya avtalet i 15 år mot en administrativ avgift. Om gravrättsinnehavaren tackar nej till att förnya gravrätten kan annan anhörig i samband med det ansöka om att förnya gravrätten. Kyrkogårdsförvaltningen utreder då ansökan och fattar beslut. 

Uppdaterad