Råcksta begravningsplats. Foto: Susanne Hallmann

Välja grav

Du som ska välja gravplats kan välja mellan olika begravningsplatser i Stockholm som erbjuder många möjligheter.

Har den avlidne uttryckt en egen önskan vad gäller gravplats bör detta tas hänsyn till vid valet av gravplats. 

Frågor att ta ställning till:

 • Är det en kista eller aska som ska gravsättas?
 • Har du önskemål om det geografiska läget eller platsens tillgänglighet?
 • Önskar du att graven i framtiden ska ge plats för ytterligare gravsättningar?
 • Vill du sköta om gravplatsen själv?
 • Finns särskilda önskemål om gravstenens utseende?
 • Är gravsättning av aska i minneslund ett alternativ?

Det är viktigt att de efterlevande är överens om valet av gravplats. Att flytta en kista eller urna kräver särskilt medgivande och det ges endast i undantagsfall.

Vilken begravningsplats kan jag välja?

Personer som, vid dödsfallet, var folkbokförda i Stockholm kan få gravplats på vilken som helst av stadens 11 allmänna begravningsplatser. Personer som var folkbokförda på annan ort kan få gravplats på någon av följande begravningsplatser:

 • Skogskyrkogården
 • Sandsborgskyrkogården
 • Strandkyrkogården
 • Norra begravningsplatsen
 • Råcksta begravningsplats.

Stockholmare har på samma sätt möjlighet till gravplats på annan ort.

Olika typer av gravplatser

Många svåra frågor uppstår när man förlorar en anhörig. En av de viktigaste handlar om hur den avlidne ska få sin sista vila. Dennes egen önskan ska alltid vara vägledande vid valet av gravplats. Det finns olika former av gravsättning – med och utan skötselansvar.

Kistgrav- eller urngravar är gravplatser med gravsten. Dessa två gravskick är de vanligaste. Oavsett vilket du som anhörig väljer, har du möjlighet att närvara när kista eller urna sätts ned i jorden. De efterlevande kan välja att ha en gravsten eller annan gravanordning samt att plantera växter på graven.

Gravens utformning

Graven har oftast plats för en eller två kistor och även urnor. En gravsten får sättas upp efter godkännande av förvaltningen.

Skötsel och smyckning

Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötsel av gravplatsen.

Gravsättning

Anhöriga har möjlighet att närvara vid gravsättning.

Övrigt

Individuell (enskild) gravplats på följande begravningsplatser är för personer som vid sin död var folkbokförda i Stockholm:

 • Brännkyrka kyrkogård
 • Västberga begravningsplats
 • Bromma kyrkogård
 • Spånga kyrkogård
 • Hässelby begravningsplats.

Speciella regler finns för gravsättning på Galärvarvskyrkogården.

Minneslundar är en gemensam anonym gravplats. Det är ett gravskick där askan efter den avlidne anonymt gravsätts inom ett gemensamt gravsättningsområde.

Minneslunden ger de efterlevande en plats att gå till, utan att det finns krav på skötsel och tillsyn.

Bekräftelse för gravsättning i minneslund (pdf, 1,8 MB, nytt fönster)

Gravens utformning

Minneslundarna är omsorgsfullt och personligt utformade med meditationsplatser, vattenanläggningar, konst och en eller flera smyckningsplatser.

Skötsel och smyckning

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötsel av hela gravområdet, inklusive den gemensamma smyckningsplatsen.

Smyckning får endast ske med lösa blommor. Gravljus kan sättas i ljushållare på den gemensamma smyckningsplatsen mellan 1 oktober och 31 mars. På mark, stenplattor och murar får inte någon smyckning ske.

Gravsättning

Gravsättning i minneslund sker anonymt och anhöriga får besked om gravsättningsdatum via ett minneslundsintyg.

Kyrkogårdar med minneslundar

Kyrkogårdsförvaltningen i Stockholms stad förvaltar minneslundar på

 • Norra begravningsplatsen
 • Spånga kyrkogård
 • Bromma kyrkogård
 • Råcksta begravningsplats
 • Galärvarvskyrkogården
 • Hässelby begravningsplats
 • Skogskyrkogården
 • Brännkyrka kyrkogård
 • Strandkyrkogården.

Svenska kyrkans församlingar har även minneslundar. Vill du sprida aska i någon av dessa minneslundar, kontakta församlingen.

I samtliga minneslundar kan såväl stockholmare som de som är folkbokförda på annan ort gravsättas.

Askgravplats är ett alternativ för gravsättning av aska efter avlidna inom ett tydligt angivet område men utan gravrätt. Askgravplats kan endast tecknas i samband med förestående gravsättning och förbehålls den avlidne i 25 år efter gravsättningen.

Platsen för gravsättning markeras med en sten där de gravsattas namn samt födelse- och dödsdatum presenteras. Stenhällen tillhandahålls av kyrkogårdsförvaltningen, som också ordnar namnpresentationen.

Beställning av inskription på Bromma kyrkogård (pdf, 2,5 MB, nytt fönster)

Beställning av inskription på Brännkyrka kyrkogård (pdf, 630 kB, nytt fönster)

Beställning av inskription på Galärvarvskyrkogården (pdf, 2,7 MB, nytt fönster)

Beställning av inskription på Skogskyrkogården (pdf, 670 kB, nytt fönster)

Gravsättning

De anhöriga får medverka vid gravsättning i askgravplats. Askan gravsätts i tyghölje och sker normalt under perioden 1 maj till 31 oktober.

Skötsel och smyckning

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötsel av hela gravområdet, inklusive de gemensamma smyckningsplatserna. Vi ansvarar också för att gravområdet behåller sin utformning i 25 år efter den sista gravsättningen inom askgravplatsen.

Smyckning får endast ske med lösa blommor. Gravljus kan sättas i ljushållare på den gemensamma smyckningsplatsen mellan 1 oktober och 31 mars.

Avgifter

Grav och gravsättning i askgravplats bekostas via begravningsavgiften. 
Vid gravsättning betalar dödsboet en avgift för namnpresentation och underhåll av densamma i 25 år, samt för tyghölje.

Avgiften är för närvarande 5 000 kronor inklusive moms.

En askgravlund är ett alternativ där gravsättning av aska efter avlidna sker inom ett gemensamt gravsättningsområde utan gravrätt, mer likt en minneslund men av mindre anonym karaktär.

De gravsattas namn, födelse- och dödsdatum presenteras på gemensam plats. Platsen för gravsättningen markeras inte.

Beställning av inskription på Bromma kyrkogård (pdf, 3,4 MB, nytt fönster)

Beställning av inskription på Norra begravningsplatsen (pdf, 901 kB, nytt fönster)

Beställning av inskription på Sandsborgskyrkogården (pdf, 2,6 MB, nytt fönster)

Beställning av inskription på Skogskyrkogården (pdf, 670 kB, nytt fönster)

Gravsättning

De anhöriga får vara med vid gravsättning i askgravlund. Askan gravsätts i tyghölje och sker normalt under perioden 1 maj till 31 oktober.

Inom askgravlunden på Sandsborgskyrkogården finns också möjlighet att sprida askan i rinnande vatten. Askan förs sedan vidare med vattnet ut i det gemensamma gravsättningsområdet. Gravsättning med hjälp av vatten kan ske under perioden 1 maj till 30 september.

Skötsel och smyckning

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötsel av hela gravområdet, inklusive de gemensamma smyckningsplatserna. Vi ansvarar också för att gravområdet behåller sin utformning i 25 år efter den sista gravsättningen inom askgravlunden.

Smyckning får endast ske med lösa blommor.
Gravljus kan sättas i ljushållare på de gemensamma smyckningsplatserna mellan 1 oktober och 31 mars.

Avgifter

Gravsättning i askgravlund bekostas via begravningsavgiften. Vid gravsättning betalar dödsboet en engångsavgift för namnpresentation och underhåll av densamma i 25 år samt tyghölje.

Avgiften är för närvarande 5 000 kronor inklusive moms.

Du kan välja att sprida din anhöriges aska över havet, på fjället eller i annan naturmark. Detta kräver särskilt tillstånd från länsstyrelsen i det län där spridning ska ske.

En förbehållsgrav är en gravplats utan gravrätt. Det kan bli aktuellt om

 • det är den avlidnes önskemål
 • anhöriga saknas
 • de anhöriga inte vill åta sig ansvaret som gravrättsinnehavare.

Graven blir då förbehållen den avlidne i 25 år och upplåtelsetiden kan inte förlängas därefter.

Förbehållsgravar kan förekomma i alla kvarter på en begravningsplats. Gravplatsen består ofta av en plan gräsyta eller skogsmark. En förbehållsgrav kan förses med såväl plantering som gravsten, förutsatt att någon betalar ett engångsbelopp för skötsel.

Upplåtelse av förbehållsgrav (pdf, 3,1 MB, nytt fönster)

Gravsten

Den som ansvarar för graven kallas gravrättsinnehavare. Vill gravrättsinnehavaren förse graven med en gravsten så kan det göras när som helst under upplåtelsetiden. Det finns inget krav på att en gravplats ska ha en gravsten. 

Tillstånd att sätta upp en gravsten

Begravningsplatserna är indelade i kvarter med olika utformning och karaktär. Det är viktigt att de enskilda gravplatserna smälter in i omgivningen så att området utgör en harmonisk helhet. För att uppnå detta finns bestämmelser om hur gravstenar får utformas.

Har du speciella önskemål om gravstenens utseende, ta reda på vilka bestämmelser som gäller redan när du väljer gravplats.

Gravrättsinnehavaren måste ansöka om tillstånd hos kyrkogårdsförvaltningen för att sätta upp gravstenen.

Ansökan om att sätta upp gravanordning (pdf, 1,9 MB, nytt fönster)

Ansökan om definitiv borttagning av gravanordning (pdf, 2,3 MB, nytt fönster)

Kostnader för gravsten

Gravrättsinnehavaren betalar samtliga kostnader för gravstenen, det vill säga

 • köp av minnesmärke
 • uppsättning
 • inskription
 • framtida underhåll.

Gravrättsinnehavaren betalar också kostnader som kan uppstå vid eventuell skadegörelse. Företag som säljer gravstenar kan upplysa om kostnader som sammanhänger med köp och underhåll av en gravsten.

Förköpa, återlämna eller överlåta gravplats

Du kan köpa en gravplats även om ingen ska gravsättas där nu. Ett sådant förköp av gravplats kan du göra på Strandkyrkogården för kist- och urngravplatser.

På Skogskyrkogården och Råcksta begravningsplats kan du förköpa gravplats för urngravar.

Både stockholmare och icke-stockholmare kan göra förköp.

Gravrättsinnehavare kan när som helst välja att återlämna gravplatsen till kyrkogårdsförvaltningen. Då övergår ansvaret för gravplatsen till förvaltningen, som ser till att graven sköts 25 år efter den senaste gravsättningen.

Alla gravar som upplåtits med gravrätt ska ha en levande gravrättsinnehavare, det vill säga någon som ansvarar för gravplatsen.

Om den som är gravrättsinnehavare dör, ska gravrättsinnehavarens dödsbo eller närstående anmäla ny gravrättsinnehavare. Gravrätten överförs då till annan person, exempelvis till någon som är arvinge till tidigare gravrättsinnehavaren eller nära släkt med den som är gravsatt i graven.

Den nya gravrättsinnehavaren ska registreras hos kyrkogårdsförvaltningen inom sex månader från dödsfallet.

Gravrättstiden går ut efter 25 år. Upplåtelse av gravplats kan i de flesta fall förnyas 15 år, mot en avgift.

Rätten till en avgiftsfri grav

Alla har rätt till en avgiftsfri gravplats under 25 år. Det gäller alla folkbokförda i Sverige – oavsett medlemskap i trossamfund – och på den ort där den avlidne var folkbokförd vid sin död.

Den avgiftsfria gravplatsen avser urngrav och kistgrav med möjlighet till senare gravsättning av en närstående, till exempel make eller maka. Om större gravplats önskas än vad som ingår i de avgiftsfria alternativen tas en avgift ut för den överskjutande ytan. Urngravplats kan också erbjudas i begränsad omfattning i urnmur och kolumbarium.

Vid ny gravsättning i redan upplåten grav förlängs den avgiftsfria tiden i ytterligare 25 år från gravsättningsdatumet.

Efter 25 år återgår gravrätten till kyrkogårdsförvaltningen. I de flesta fall har gravrättsinnehavaren rätt att förnya gravrätten i 15 år mot en avgift. Ett brev med besked skickas till den som förvaltningen har en aktuell adress till.

Gravbrev och gravbok

Vid gravsättningen registreras information om den gravsatta och gravrättsinnehavaren i kyrkogårdsförvaltningens register, gravboken. Registreringen bekräftas genom att förvaltningen skickar ett gravbrev till den eller de som är gravrättsinnehavare.

Läs även

Uppdaterad