Skogskyrkogården. Fotograf: Linda Bengtson.

Välja grav

Du som ska välja gravplats kan välja mellan olika begravningsplatser i Stockholm som erbjuder många möjligheter.

Har den avlidne uttryckt en egen önskan vad gäller gravplats bör detta tas hänsyn till vid valet av gravplats. 

Frågor att ta ställning till:

 • Är det en kista eller aska som ska gravsättas?
 • Har du önskemål om det geografiska läget eller platsens tillgänglighet?
 • Önskar du att graven i framtiden ska ge plats för ytterligare gravsättningar?
 • Vill du sköta om gravplatsen själv?
 • Finns särskilda önskemål om gravstenens utseende?
 • Är gravsättning av aska i minneslund ett alternativ?

Det är viktigt att de efterlevande är överens om valet av gravplats. Att flytta en kista eller urna kräver särskilt medgivande och det ges endast i undantagsfall.

Vilken begravningsplats kan jag välja?

Personer som, vid dödsfallet, var folkbokförda i Stockholm kan få gravplats på vilken som helst av stadens 11 allmänna begravningsplatser. Personer som var folkbokförda på annan ort kan få gravplats på någon av följande begravningsplatser:

 • Skogskyrkogården
 • Sandsborgskyrkogården
 • Strandkyrkogården
 • Norra begravningsplatsen
 • Råcksta begravningsplats.

Stockholmare har på samma sätt möjlighet till gravplats på annan ort.

Olika typer av gravplatser

Många svåra frågor uppstår när man förlorar en anhörig. En av de viktigaste handlar om hur den avlidne ska få sin sista vila. Dennes egen önskan ska alltid vara vägledande vid valet av gravplats. Det finns olika former av gravsättning – med och utan skötselansvar.

Kistgravar och urngravar är gravplatser med gravsten. Dessa två gravskick är de vanligaste. Oavsett vilket du som anhörig väljer, har du möjlighet att närvara när kista eller urna sätts ned i jorden. De efterlevande kan välja att ha en gravsten eller annan gravanordning samt att plantera växter på graven.

Gravens utformning

Graven har oftast plats för en eller två kistor och även urnor. En gravsten får sättas upp efter godkännande av förvaltningen.

Skötsel och smyckning

Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötsel av gravplatsen.

Gravsättning

Anhöriga har möjlighet att närvara vid gravsättning.

Övrigt

Individuell (enskild) gravplats på följande begravningsplatser är för personer som vid sin död var folkbokförda i Stockholm:

 • Brännkyrka kyrkogård
 • Västberga begravningsplats
 • Bromma kyrkogård
 • Spånga kyrkogård
 • Hässelby begravningsplats.

Speciella regler finns för gravsättning på Galärvarvskyrkogården.

Minneslundar är en gemensam anonym gravplats. Det är ett gravskick där askan efter den avlidne anonymt gravsätts inom ett gemensamt gravsättningsområde.

Minneslunden ger de efterlevande en plats att gå till, utan att det finns krav på skötsel och tillsyn.

Bekräftelse för gravsättning i minneslund 2024 (pdf)

Minneslundens utformning

Minneslundarna är omsorgsfullt och personligt utformade med meditationsplatser, vattenanläggningar, konst och en eller flera smyckningsplatser.

Skötsel och smyckning

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötsel av hela gravområdet, inklusive den gemensamma smyckningsplatsen.

Smyckning får endast ske med lösa blommor. Gravljus kan sättas i ljushållare på den gemensamma smyckningsplatsen mellan 1 oktober och 31 mars. På mark, stenplattor och murar får inte någon smyckning ske.

Gravsättning

Gravsättning i minneslund sker anonymt och utan namnpresentation. När gravsättningen ägt rum skickas ett minneslundsintyg.

Kyrkogårdar med minneslundar

Kyrkogårdsförvaltningen i Stockholms stad förvaltar minneslundar på

 • Norra begravningsplatsen
 • Spånga kyrkogård
 • Bromma kyrkogård
 • Råcksta begravningsplats
 • Galärvarvskyrkogården
 • Hässelby begravningsplats
 • Skogskyrkogården
 • Brännkyrka kyrkogård
 • Strandkyrkogården.

Svenska kyrkans församlingar har även minneslundar. Vill du sprida aska i någon av dessa minneslundar, kontakta församlingen.

I samtliga minneslundar kan såväl stockholmare som de som är folkbokförda på annan ort gravsättas.

Askgravplats är ett alternativ för gravsättning av aska efter avlidna inom ett tydligt angivet område men utan gravrätt. Askgravplats kan endast tecknas i samband med förestående gravsättning och förbehålls den avlidne i 25 år efter gravsättningen.

Platsen för gravsättning markeras med en sten där de gravsattas namn samt födelse- och dödsdatum presenteras. Stenhällen tillhandahålls av kyrkogårdsförvaltningen, som också ordnar namnpresentationen.

Gravsättning

De anhöriga får medverka vid gravsättning i askgravplats. Askan gravsätts i tyghölje och sker normalt under perioden 1 maj till 31 oktober.

Skötsel och smyckning

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötsel av hela gravområdet, inklusive de gemensamma smyckningsplatserna. Vi ansvarar också för att gravområdet behåller sin utformning i 25 år efter den sista gravsättningen inom askgravplatsen.

Smyckning får endast ske med lösa blommor. Gravljus kan sättas i ljushållare på den gemensamma smyckningsplatsen mellan 1 oktober och 31 mars.

Avgifter

Grav och gravsättning i askgravplats bekostas via begravningsavgiften. 
Vid gravsättning betalar dödsboet en avgift för namnpresentation och underhåll av densamma i 25 år, samt för tyghölje.

För 2024 är avgiften 6 000 kronor inklusive moms.

En askgravlund är ett alternativ där gravsättning av aska efter avlidna sker inom ett gemensamt gravsättningsområde utan gravrätt, mer likt en minneslund men av mindre anonym karaktär.

De gravsattas namn, födelse- och dödsdatum presenteras på gemensam plats. Platsen för gravsättningen markeras inte.

Gravsättning

De anhöriga får vara med vid gravsättning i askgravlund. Askan gravsätts i tyghölje och sker normalt under perioden 1 maj till 31 oktober.

Inom askgravlunden på Sandsborgskyrkogården finns också möjlighet att sprida askan i rinnande vatten. Askan förs sedan vidare med vattnet ut i det gemensamma gravsättningsområdet. Gravsättning med hjälp av vatten kan ske under perioden 1 maj till 30 september.

Skötsel och smyckning

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötsel av hela gravområdet, inklusive de gemensamma smyckningsplatserna. Vi ansvarar också för att gravområdet behåller sin utformning i 25 år efter den sista gravsättningen inom askgravlunden.

Smyckning får endast ske med lösa blommor.
Gravljus kan sättas i ljushållare på de gemensamma smyckningsplatserna mellan 1 oktober och 31 mars.

Avgifter

Gravsättning i askgravlund bekostas via begravningsavgiften. Vid gravsättning betalar dödsboet en engångsavgift för namnpresentation och underhåll av densamma i 25 år samt tyghölje.

För 2024 är avgiften 6 000 kronor inklusive moms.

Du kan välja att sprida din anhöriges aska över havet, på fjället eller i annan naturmark. Detta kräver särskilt tillstånd från länsstyrelsen i det län där spridning ska ske.

En förbehållsgrav är en gravplats utan gravrätt. Det kan bli aktuellt om

 • det är den avlidnes önskemål
 • anhöriga saknas
 • de anhöriga inte vill åta sig ansvaret som gravrättsinnehavare.

Graven blir då förbehållen den avlidne i 25 år och upplåtelsetiden kan inte förlängas därefter.

Förbehållsgravar kan förekomma i alla kvarter på en begravningsplats. Gravplatsen består ofta av en plan gräsyta eller skogsmark. En förbehållsgrav kan förses med såväl plantering som gravsten, förutsatt att någon betalar ett engångsbelopp för skötsel.

Utse gravrättsinnehavare

När anhöriga har valt en gravplats ska de gemensamt utse en eller flera personer som ansvarar för graven. Att utse en ny gravrättsinnehavare är ett myndighetsbeslut som fattas av kyrkogårdsförvaltningen. Handläggningstiden för gravrättsinnehav är cirka 5–6 veckor.

Beslutet om vem eller vilka som ska vara gravrättsinnehavare måste vara färdigt innan kyrkogårdsförvaltningen kan godkänna en ansökan om gravsten.

Gravsten

Vill gravrättsinnehavaren förse graven med en gravsten eller annan gravanordning så kan det göras när som helst under upplåtelsetiden som är 25 år. Det finns inget krav på att en gravplats ska ha en gravsten.

Beställning görs hos företag som tillverkar och monterar gravanordningar och gravstenar. Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder inte tjänsten.

Tillstånd att sätta upp en gravsten

Begravningsplatserna är indelade i kvarter med olika utformning och karaktär. Det är viktigt att de enskilda gravplatserna smälter in i omgivningen så att området utgör en harmonisk helhet. För att uppnå detta finns bestämmelser om hur gravstenar får utformas.

Har du speciella önskemål om gravstenens utseende, ta reda på vilka bestämmelser som gäller redan när du väljer gravplats.

Gravrättsinnehavaren behöver ansöka om tillstånd hos kyrkogårdsförvaltningen för att sätta upp gravstenen. Ansökan görs ofta via företag som tillverkar och monterar gravanordningar och gravstenar.

Ansökan om att sätta upp gravanordning 2024 (pdf)

Ansökan om definitiv borttagning av gravanordning 2024 (pdf)

Kostnader för gravsten

Gravrättsinnehavaren betalar samtliga kostnader för gravstenen, det vill säga

 • köp av minnesmärke
 • uppsättning
 • inskription
 • framtida underhåll.

Gravrättsinnehavaren betalar också kostnader som kan uppstå vid eventuell skadegörelse. Företag som säljer gravstenar kan upplysa om kostnader som sammanhänger med köp och underhåll av en gravsten.

Förköpa gravplats

Du kan köpa en gravplats även om ingen ska gravsättas där nu.

Förköp av gravplats kan göras på vissa gravkvarter på:

 • Strandkyrkogården – kist- och urngravplatser
 • Skogskyrkogården – urngravplatser
 • Råcksta begravningsplats – urngravplatser.

Både stockholmare och icke-stockholmare kan göra förköp.

Kontakta respektive begravningsplats för mer information.

Gravrättsinnehavaren bestämmer

Det är gravrättsinnehavaren som bestämmer vem eller vilka som får gravsättas i en grav.

Läs även

Uppdaterad