Ängel placerad på en gravsten. Solen lyser på det ljusgröna gräset i bakgrunden.
Gravsten på Skogskyrkogården. Fotograf: Linda Bengtson.

Vara gravrättsinnehavare

Som gravrättsinnehavare har du ansvar för att graven sköts. Du bestämmer också vem som får gravsättas i graven.

I samband med att du blir gravrättsinnehavare får du ett gravbrev från kyrkogårdsförvaltningen.

I gravbrevet framgår bland annat

  • att du är gravrättsinnehavare
  • vilka som har gravsatts i graven
  • hur länge gravrätten gäller
  • storleken på graven.

Gravrättsinnehavarens rättigheter och ansvar

Gravrättsinnehavare har bland annat följande rättigheter:

  • bestämma vem som får gravsättas i graven
  • bestämma om graven ska ha en gravanordning, till exempel en gravsten
  • ansöka om vad som ska stå på gravstenen
  • överlåta gravrätten till någon annan eller lämna tillbaka gravrätten till kyrkogårdsförvaltningen. 

Gravrättsinnehavare har bland annat följande ansvar:

  • hålla gravplatsen i ett ordnat och värdigt skick
  • om det finns en gravanordning, som en gravsten, ska du se till att den är säker och inte riskerar att falla

När en gravrättsinnehavare dör

Varje gravrätt ska ha en levande gravrättsinnehavare. När en gravrättsinnehavare dör ska dödsboet meddela kyrkogårdsförvaltningen en ny gravrättsinnehavare. Det ska göras inom sex månader från dödsfallet.

Att utse en ny gravrättsinnehavare är ett myndighetsbeslut som fattas av kyrkogårdsförvaltningen. Det är bara kyrkogårdsförvaltningen som får föra en så kallad gravbok där det framgår vem som är gravrättsinnehavare för vilken grav.

Återlämna eller överlåta gravplats

Gravrättsinnehavare kan när som helst välja att återlämna gravplatsen till kyrkogårdsförvaltningen. Då övergår ansvaret för gravplatsen till förvaltningen, som ser till att graven sköts 25 år efter den senaste gravsättningen.

Alla gravar som upplåtits med gravrätt ska ha en levande gravrättsinnehavare, det vill säga någon som ansvarar för gravplatsen.

Om den som är gravrättsinnehavare dör, ska gravrättsinnehavarens dödsbo eller närstående anmäla ny gravrättsinnehavare. Gravrätten överförs då till annan person, exempelvis till någon som är arvinge till tidigare gravrättsinnehavaren eller nära släkt med den som är gravsatt i graven.

Den nya gravrättsinnehavaren ska registreras hos kyrkogårdsförvaltningen inom sex månader från dödsfallet.

Gravrättstiden går ut efter 25 år. Upplåtelse av gravplats kan i de flesta fall förnyas 15 år, mot en avgift.

Uppdaterad